Serbian IPTV Playlist

Serbian IPTV Playlist

#EXTM3U
#EXTINF:0,RTS 1
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40000.stream
#EXTINF:0,RTS 2
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40001.stream
#EXTINF:0,PINK
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40004.stream
#EXTINF:0,PRVA TV
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40005.stream
#EXTINF:0,B92
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40006.stream
#EXTINF:0,HAPPY TV
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40007.stream
#EXTINF:0,PINK REALITY
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40037.stream
#EXTINF:0,RT VOJVODINA 1
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40002.stream
#EXTINF:0,RT VOJVODINA 2
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40003.stream
#EXTINF:0,BN MUSIC
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40009.stream
#EXTINF:0,OBN
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40011.stream
#EXTINF:0,RTRS
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40012.stream
#EXTINF:0,OTV VALENTINO
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40013.stream
#EXTINF:0,MRT
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40014.stream
#EXTINF:0,DUGA+
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40015.stream
#EXTINF:0,KOPERNIKUS 3
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40016.stream
#EXTINF:0,RTI 1
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40017.stream
#EXTINF:0,EUROCHANNEL
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40018.stream
#EXTINF:0,KOPERNIKUS 2
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40019.stream
#EXTINF:0,HRT 4
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40020.stream
#EXTINF:0,SLO 3
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40021.stream
#EXTINF:0,DM SAT
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40022.stream
#EXTINF:0,PINK LIVE
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40023.stream
#EXTINF:0,PINK & ROLL
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40024.stream
#EXTINF:0,PINK HORROR
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40025.stream
#EXTINF:0,PINK FOLK 2
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40026.stream
#EXTINF:0,PINK ACTION 3
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40027.stream
#EXTINF:0,PINK ACTION 2
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40028.stream
#EXTINF:0,PINK FOLK 1
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40029.stream
#EXTINF:0,PINK MOVIES 2
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40030.stream
#EXTINF:0,PINK WORLD
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40031.stream
#EXTINF:0,PINK MOVIES 3
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40032.stream
#EXTINF:0,PINK PEDIA
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40033.stream
#EXTINF:0,PINK MUSIC 3
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40034.stream
#EXTINF:0,PINK COMEDY
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40035.stream
#EXTINF:0,PINK PREMIUM
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40036.stream
#EXTINF:0,PINK SOAP
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40038.stream
#EXTINF:0,PINK ZABAVA
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40039.stream
#EXTINF:0,CARTOON NETWORK
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40055.stream
#EXTINF:0,EUROSPORT
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40057.stream
#EXTINF:0,TV i
rtsp://212.200.113.136:1935/iptv/iptv40059.stream

Loading...